Na prodaju objekat u vlasništvu „Sonta prometa“

Trgovačko preduzeće „Sonta Promet“ oglašava prodaju nepokretne i pokrtne imovine putem javnog nadmetanja, a početna cena objekta je 3.340.850,00 dinara, dok će svi koji su zainteresovani za licitaciju morati uplatiti depozit od 1.336.340,00 dinara koji će im ili biti vraćen ili uračunat u konačnu cenu po kojoj je kupljena nepokretnost.

U nastavku teksta možete pročitati celokupan oglas.

OGLAS

Trgovačko preduzeće na veliko i malo ,,SONTA-PROMET“ DP – u stečaju Sonta, Jovana Jovanovića Zmaja 73

OGLAŠAVA

Prodaju nepokretne i pokretne imovine javnim nadmetanjem (prvi put)

Predmet prodaje je nepokretna i pokretna imovina u svojini stečajnog dužnika koju čini:

NEPOKRETNOST upisana u List nepokretnosti 3823 KO Sonta, izgrađena na katastarskoj parceli 30/1, broj zgrade 1, broj ulaza 1, Prizemlje, broj posebnog dela 1, Poslovni prostor-Devet i više prostorija za koji nije utvrđena delatnost E-20, korisne površine 273,00 m2, vrsta prava : svojina , oblik svojine: društvena, nosilac prava: „SONTA-PROMET“ D.P. SONTA T.P NA VELIKO I MALO, Sonta J.Jovanovića Zmaja 73, obim udela 1/1.

OPREMA PRODAVNICE -Prema specifikaciji u prodajnoj dokumentaciji

Početna cena iznosi : 3.340.850,00 dinara.

Depozit iznosi : 1.336.340,00 dinara.

Pravo na učešće u postupku prodaje imaju sva pravna i fizička lica koja:

1.nakon dobijanja profakture, izvrše uplatu radi otkupa prodajne dokumentacije u iznosu od 20.000,00 dinara. Profaktura se može preuzeti na adresi ul. Kajmakčalanska br. 70, 25264 Sonta, svakog radnog dana u periodu od 10:00 do 12:00 časova, uz obaveznu najavu povereniku stečajnog upravnika. Rok za otkup prodajne dokumentacije je 10.12.2018. godine;

3.1.uplate depozit na tekući račun stečajnog dužnika broj: 355 – 3200203153-07 koji se vodi kod „Vojvođanska banka“ ad Novi Sad, ili polože neopozivu prvoklasnu bankarsku garanciju naplativu na prvi poziv, najkasnije 5 (pet) radnih dana pre održavanja prodaje (rok za uplatu depozita je 10.12.2018. godine). U slučaju da se kao depozit položi prvoklasna bankarska garancija (rok važnosti do 17.02.2019. godine), original iste se radi provere mora dostaviti isključivo lično Službi finansija Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, Beograd, Terazije 23, 6. sprat, najkasnije do 10.12.2018. godine do 15.00 časova po beogradskom vremenu (GMT+1). U obzir će se uzeti samo bankarske garancije koje pristignu na naznačenu adresu u naznačeno vreme.

2.potpišu izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita. Izjava čini sastavni deo prodajne dokumentacije;

Imovina se kupuje u viđenom stanju i može se razgledati nakon otkupa prodajne dokumentacije, svakim radnim danom od 10:00 do 12:00 časova, a najkasnije 7 (sedam) dana pre zakazane prodaje (uz prethodnu najavu povereniku stečajnog upravnika).

Nakon uplate depozita, a najkasnije do 10.12.2018. godine, potencijalni kupci, radi pravovremene evidencije, moraju predati povereniku Agencije za licenciranje stečajnih upravnika : popunjen obrazac prijave za učešće na javnom nadmetanju, dokaz o uplati depozita ili kopiju bankarske garancije, potpisanu izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita, izvod iz registra privrednih subjekata i OP obrazac (ako se kao potencijalni kupac prijavljuje pravno lice), overeno ovlašćenje za zastupanje, ukoliko javnom nadmetanju ne prisustvuje potencijalni kupac lično (za fizička lica) ili zakonski zastupnik (za pravna lica).

Javno nadmetanje održaće se dana 17.12.2018. godine u 11:00 časova na sledećoj adresi: Agencija za licenciranje stečajnih upravnika, Centar za stečaj, Odeljenje u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina br. 10, 5. sprat. Novi Sad

Registracija učesnika počinje u 9:00 časova, a završava se u 10:50 časova, na istoj adresi.

Stečajni upravnik sprovodi javno nadmetanje tako što:

1.registruje lica koja imaju pravo učešća na javnom nadmetanju (imaju ovlašćenja ili su lično prisutna);

2.otvara javno nadmetanje čitajući pravila nadmetanja;

3.poziva učesnike da prihvate ponuđenu cenu prema unapred utvrđenim koracima uvećanja, ;

4.održava red na javnom nadmetanju;

5.proglašava za kupca učesnika koji je prihvatio najvišu ponuđenu cenu

6.potpisuje zapisnik.

U slučaju da na javnom nadmetanju pobedi Kupac koji je depozit obezbedio bankarskom garancijom, isti mora uplatiti iznos depozita na račun stečajnog dužnika u roku od dva radna dana od dana javnog nadmetanja, a pre potpisivanja kupoprodajnog ugovora, nakon čega će mu biti vraćena garancija;

Kupoprodajni ugovor se potpisuje u roku od 5 (pet) radnih dana od dana održavanja javnog nadmetanja, pod uslovom da je depozit koji je obezbeđen garancijom uplaćen na račun stečajnog dužnika. Proglašeni Kupac je dužan da uplati preostali iznos kupoprodajne cene u roku od 8 (osam) dana od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora. Ako proglašeni kupac ne zaključi kupoprodajni ugovor, ili ne uplati kupoprodajnu cenu u propisanim rokovima i po propisanoj proceduri, gubi pravo na povraćaj depozita, a za kupca se proglašava drugi najbolji ponuđač. Drugi najbolji ponuđač ima ista prava i obaveze kao proglašeni kupac. U slučaju da je drugi najbolji ponuđač na javnom nadmetanju depozit obezbedio bankarskom garancijom, nakon odustajanja proglašenog kupca, isti mora uplatiti iznos depozita na račun stečajnog dužnika u roku od dva radna dana od prijema obaveštenja kojim se proglašava za kupca, nakon čega će mu biti vraćena garancija; U konkretnom slučaju, kupoprodajni ugovor potpisuje se u roku od 3 (tri) radna dana od prijema obaveštenja kojim se drugi najbolji ponuđač proglašava za kupca.

Učesnicima koji na javnom nadmetanju nisu stekli status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, depozit (garancija) se vraća u roku od 8 (osam) dana od dana javnog nadmetanja. Uplatilac depozita gubi pravo na povraćaj depozita u skladu sa Izjavom o gubitku prava na povraćaj depozita.

Poreze i troškove koji proizlaze iz zaključenog kupoprodajnog ugovora u celosti snosi kupac.

NAPOMENA: U slučaju da za kupca u postupku prodaje stečajnog dužnika bude proglašeno pravno ili fizičko lice koje podleže obavezi podnošenja prijave koncentracije, shodno odredbama Zakona o zaštiti konkurencije („Sl.glasnik RS“ br.51/2009), uslovi i rokovi zaključenja ugovora biće prilagođeni rokovima odlučivanja Komisije za zaštitu konkurencije. U navedenom slučaju proglašenom kupcu bankarska garancija će biti naplaćena u roku predviđenim oglasom, odnosno depozit će biti zadržan do donošenja odluke Komisije za zaštitu konkurencije.

Ovlašćeno lice: poverenik Rajo Erić, kontakt telefon 064/2243-106.

Izvor: Radio Dunav

 

Be the first to comment

Leave a Reply