Nova sednica Skupštine opštine Apatin

Sutra sa početkom od 9 sati održaće se 22. sednica Skupštine opštine Apatin za koju je predviđen dnveni red od 17 tačaka, a direktan preno možete pratiti u programu radio Dunava.

D N E V N I  R E D

 1. Razmatranje Izveštaja o utrošenim sredstvima iz Budžetskog fonda za zaštitu i unapređenje životne sredine u 2017 godini.
  – predlog Zaključka
 2. Predlog Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća za upravljanje putničkim pristaništem i marinom „Apatin“ Apatin.
 3. Predlog Odluke o oduzimanju Doma zdravlja Apatin pravo korišćenja na nepokretnostima u javnoj svojini opštine Apatin.
 4. Razmatranje Programa raspolaganja građevinskog zemljišta u javnoj svojini na teritoriji opštine Apatin za 2018 godinu.
  – predlog Zaključka
 5. Predlog Odluke o osnivanju predškolske ustanove „Pčelica„ Apatin.
 6. Predlog Odluke o visini ekonomske cene usluga celodnevnog i poludnevnog boravka dece u Predškolskoj ustanovi „Pčelica“ Apatin.
 7. Predlog Rešenja o utvrđivanju cene usluga celodnevnog i poludnevnog boravka dece u Predškolskoj ustanovi „Pčelica“ Apatin.
 8. Razmatranje Izveštaja o radu za 2017.godinu,Finansijskog izveštaja za 2017.godinu i Programa rada Centra za socijalni rad Apatin za 2018. godinu.
  – predlog Zaključka
 9. Razmatranje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Centru za socijalni rad Apatin.
  -predlog Zaključka
 10. Razmatranje Programa poslovanja JP za upravljanje putevima, planiranje i urbanizam Apatin za 2018. godinu.
  -predlog Zaključka
 11. Razmatranje Izveštaja o radu Turističke organizacije Apatin sa finansijskim izveštajem za2017.godinu i Plan rada Turističke organizacije sa finansijskim planom za 2018. godinu.
  -predlog Zaključka
 12. Razmatranje Izveštaja o radu Crvenog krsta Apatin sa finansijskim izveštajem za 2017.godinu i Plan rada Crvenog krsta Apatin sa finansijskim planom za 2018. godinu.
  -predlog Zaključka
 13. Razmatranje Izveštaja o radu Opštinskog kulturnog centra Apatin sa finansijskim izveštajem za 2017.godinu i Program rada Opštinskog kulturnog centra sa finansijskim planom za 2018.godinu
  -predlog Zaključka
 14. Razmatranje Izveštaja o radu Narodne biblioteke „Miodrag Borisavljević“ Apatin sa finansijskim izveštajem za 2017.godinu i Plan rada Narodne biblioteke „Miodrag Borisavljević“ Apatin sa finansijskim planom za 2018. godinu.
  -predlog Zaključka
 15. Razmatranje Izveštaja o radu Ustanove za stručno osposobljavanje odraslih Apatin sa pregledom poslovanja za 2017.godinu i Program rada Ustanove za stručno osposobljavanje odraslih Apatin sa finansijskim planom za 2018. godinu.
  -predlog Zaključka
 16. Razmatranje Predloga Rešenja o razrešenju Predsednika Nadzornog odbora Turističke organizacije „Apatin“ Apatin.
 17. Razmatranje Predloga Rešenja o imenovanju Predsednika Nadzornog odbora Turističke organizacije „Apatin“ Apatin.

Izvor: Radio Dunav

Be the first to comment

Leave a Reply